سخت افزار باشگاهی

سخت افزار باشگاهی شامل انواع دستگاه های حضور غیاب و کنترل تردد باشگاهی و استخری ، گیت کنترل تردد ، قفل آفلاین ، مچبند و لاکر استخری ، قفل آنلاین ، کارت هوشمند الکترونیکی یا RFID  می باشد که ایمن تردد تندیس کلیه این سخت افزار ها را در مدل های کره ای ، ترک ، چینی و ایرانی ارائه می دهد.

سخت افزار باشگاهی

[ult_ihover thumb_shape=”square” responsive_size=”off”][ult_ihover_item title=”دستگاه تردد” thumb_img=”id^4850|url^http://ittandis.com/wp-content/uploads/2018/02/face_in_virdi.jpg|caption^null|alt^null|title^face_in_virdi|description^null” hover_effect=”effect13″ block_click=”link” block_link=”url:https%3A%2F%2Fittandis.com%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25b4%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25af-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9%25db%258c%2F|title:%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C|target:%20_blank|” title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”]انواع دستگاه های RFID ،اثر انگشت ، تشخیص چهره[/ult_ihover_item][ult_ihover_item title=”گیت تردد” thumb_img=”id^4853|url^http://ittandis.com/wp-content/uploads/2018/02/makim-gate.jpg|caption^null|alt^null|title^makim-gate|description^null” hover_effect=”effect13″ block_click=”link” block_link=”url:https%3A%2F%2Fittandis.com%2F%25da%25af%25db%258c%25d8%25aa-%25da%25a9%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2584-%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25af-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587%2F|title:%DA%AF%DB%8C%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87|target:%20_blank|” title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”]انواع گیت های ترک و چینی[/ult_ihover_item][/ult_ihover][ult_ihover thumb_shape=”square” responsive_size=”off”][ult_ihover_item title=”قفل آفلاین” thumb_img=”id^4855|url^http://ittandis.com/wp-content/uploads/2018/02/Locker-Wristband.jpg|caption^null|alt^null|title^Locker-Wristband|description^null” hover_effect=”effect13″ block_click=”link” block_link=”url:https%3A%2F%2Fittandis.com%2F%25d9%2582%25d9%2581%25d9%2584-%25d8%25a2%25d9%2581%25d9%2584%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586-%25db%258c%25d8%25a7-%25d9%2582%25d9%2581%25d9%2584-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2585%25d8%25af%2F|title:%D9%82%D9%81%D9%84%20%D8%A2%D9%81%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%82%D9%81%D9%84%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%DA%A9%D9%85%D8%AF|target:%20_blank|” title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”]قفل آفلاین رختکن ، قفل کمد مچ بندی[/ult_ihover_item][ult_ihover_item title=”قفل آنلاین” thumb_img=”id^4856|url^http://ittandis.com/wp-content/uploads/2018/02/Online_Locker_Room.jpg|caption^null|alt^null|title^Online_Locker_Room|description^null” hover_effect=”effect13″ block_click=”link” block_link=”url:https%3A%2F%2Fittandis.com%2F%25d9%2582%25d9%2581%25d9%2584-%25d8%25a2%25d9%2586%25d9%2584%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586-%25da%25a9%25d9%2585%25d8%25af%2F|title:%D9%82%D9%81%D9%84%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D9%85%D8%AF|target:%20_blank|” title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”]بدون نیاز به مچ بند[/ult_ihover_item][/ult_ihover]