باشگاه رزمی مبارز

نمونه کارها Description

باشگاه مبارز

با مدیریت جناب عبداللهی

در محله بهشتی

جزئیات پروژه شامل:

1 نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه کارتخوان

2 رختکن با کمد آنلاین

3 سیستم کمد دهی هوشمند

4 سیستم رختکن هوشمند با دستگاه کارتخوان