باشگاه صخره نوردی

نمونه کارها Description

باشگاه صخره نوردی

در شهر شیراز

جزئیات پروژه شامل:

1 نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه تشخیص چهره اثرانگشت و کارتخوان

2 رختکن با کمد آنلاین

3 سیستم کمد دهی هوشمند

4 سیستم رختکن هوشمند با دستگاه تشخیص چهره اثرانگشت و کارتخوان

5 گیت کنترل تردد