باشگاه ورزشی سرو

نمونه کارها Description

مجموعه ورزشی سرو

در شهر البرز

جزئیات پروژه شامل:

1 نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه کارتخوان

2 رختکن با کمد آنلاین

3 سیستم کمد دهی هوشمند

4 سیستم رختکن هوشمند با کارتخوان