باشگاه ورزشی ولیعصر

نمونه کارها Description

مجموعه ورزشی ولیعصر

در شهر رامسر

جزئیات پروژه شامل:

1 نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه اثر انگشت و کارت

2 رختکن با کمد آنلاین

3 سیستم کمد دهی هوشمند

4 سیستم رختکن هوشمند با دستگاه اثرانگشت و کارت