مجموعه ورزشی سایپا دیزل

نمونه کارها Description

مجموعه ورزشی سایپا دیزل

در کیلومتر 14 جاده مخصوص

جزئیات پروژه شامل:

1 نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با کارتی

2 قفل آفلاین استخری